سیدرضا رضوی (مشاور آموزشی ، پژوهشی )

دارای مدرک کارشناسی ارشد و دانشجوی دوره دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی با 35 سال سابقه فعالیت حرفه ای و بین المللی در حوزه های علمی ، پژوهشی و آموزشی در سازمانهای مختلف که جزییات آن در رزومه کاری وی موجود است .مسئولیت مدیریت آموزشی و اجرایی این پروژه در ایران و دوره های آموزشی مربوط برعهده ایشان می باشد .