شرکت مشاوره ای اکلارن آلمان (eclaroen GmbH)

این شرکت دارای تخصص و تجربه حرفه ای در مدیریت پروژه های ِِeveloPPP.deِD ، برنامه ریزی، کنترل، مستند سازی پروژه با توجه به مشخصات برنامه مالی و هماهنگ کردن بسته های کاری است .